Per fer una primera anàlisi de la viabilitat d’una promoció, cal disposar de la informació urbanística del solar per conèixer els usos possibles i el sostre edificable màxim. A partir d’aquí, caldrà determinar la tipologia dels habitatges i els usos principals previstos en cada planta de l’edifici (aparcament, espais i serveis comuns, habitatges, etc..). Tot plegat ens permetrà determinar el cost aproximat de tota la promoció, considerant que partim d’uns paràmetres estandars per a promocions d’habitatges de protecció oficial (HPO).

Per rebre els resultats d’aquesta anàlisi prèvia, la persona interessada ha d’omplir l’apartat 1 (informació urbanística del solar), i indicar les seves preferències en l’apartat 2 (paràmetres específics) i les dades de l’apartat 6, d’identificació. En un termini d’una setmana rebrà la mateixa fitxa amb els resultats provisionals (apartats 3, 4 i 5)

Edificació existent SiNo

Nivell d'urbanització existent CompletPendent parcialment


Paràmetres de l'edificació
Profunditat edificable
Alçada reguladora: PB +

Tipologia preferent
habitatge basehabitatge familiarhabitatge sèniorhabitatge assistit

si no es diu res en contra, es considerarà en cessió del dret de superfície, a 75 anys

si no es diu res en contra, es considerarà en règim cooperatiu

Règim de tinença de l'habitatge
lloguerdret d'us

D’acord amb allò disposat a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, s’informa que les dades personals seran incloses en el fitxer titularitat de SERVIMcoop, SCCL, amb la finalitat de trobar el projecte immobiliari cooperatiu que s'ajusti a la sea demanda, per mantenir-lo informat dels nostres serveis i productes, així com per millorar els nostres serveis i poder adequar-los a les seves necessitats. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-vos al responsable d’aquest fitxer: SERVIMcoop. En tot cas, el tractament de les dades personals es farà amb compliment estricte de la normativa vigent.